Vanish Gold Pre-Treat Power Gel

Vanish Gold Pre-Treat Power Gel har en formel som er 2 x mer konsentrert, med et nytt design er produktet enda mer effektiv.

Produktfunksjoner

  • Forbehande klær
  • Vanish Gold Pre-Treat Power Gel gjør flekkfjerningen rask og enkel.
  • Parfymefri
  • Svanemerket

Produktbeskrivelse

Introduserer vår beste forbehandler! Powergelen for forbehandling har en formel med en konsentrasjon som er to ganger kraftigere, og et gni-hode med nytt design for å gjøre den enda mer effektiv. Nå er det enkelt å håndtere de virkelig vanskelige flekkene.

http://rbeuroinfo.com/

✔ Følg alltid vaskeanvisningene på vaskelappen.
✔ Uskadelig for farget og hvite tekstiler ved anvendelse i henhold til vaskeanvisningen.
✔ Det anbefales å kontrollere fargebestandigheten ved å teste produktet på et sted på stoffet som ikke synes. Skyll og tørk

✘ Ikke gni sjokoladeflekker.
✘ Må ikke brukes på ull, silke eller lær.
✘ Må ikke brukes på lakkerte eller malte overflater (tre, metall osv.)
✘ Må ikke brukes på tøy som krever rensing.

1. Vri opp
2. Klem ut på flekker, og gni i sirkler
3. La det virke i 1–5 minutter
4. Vask som vanlig

Fare. Gir alvorlig øyeskade. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke komme i kontakt med øyne eller huden. Benytt vernebriller. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Vask henderne etter bruk. Ikke pek mot øynene mens du klemmer beholderen.

EA_3024283