Vanish Multi Power Crystal White Pulver

Produktfunksjoner

  • for hvitere hvitt, også i kaldt vann, også etter 50 vask
  • Ekstra kraftig formel spesialutviklet for hvitt tøy
  • + Fantastisk flekkfjerning!
  • Kan brukes på vanlig tøy som bomull og polyester
  • Tilgjengelig i: 470g, 630g, 940g, 1400g, 1500g

Tilgjengelig i: 470g, 630g, 940g & 1400g

Produktbeskrivelse

Vanish Multi Power Crystal White Powder kombinerer vårt beste hvitgjøringspulver og vår best flekkfjerningsformel for sikkert og effektivt å fjerne alle typer gjenstridige flekker. Fra de krevende flekkene du kan se klart – til dem som kan være mer skjult.  Å få hvitere hvitt tøy umiddelbart er enklere enn du tror – bare tilsett én måleskje i hver vask. Stol på Pink, og gjør tøyet hvitere hvitt!* sammenlignet med grått tøy. Resultatene kan variere  

>30 % oksygenbaserte blekemidler, <5 % anioniske tensider, <5 % nonioniske tensider, <5 % zeolitter, <5 % enzymer, optisk hvitt, perfyme

✔ Følg altid vaskeinstruksene på tøyet.
✔ Test tøyet for fargeekthet på et skjult område. Skyl og la det tørke.
✔ Sett på lokket etter bruk og oppbevar kjølig og tørt.
✔ For best mulige resultat kan det være nødvendigt å gjenta deler av processen.
✘ Bruk ikke på ull, silke eller lær.
✘ Bruk ikke på behandlede overflater (tre, metaller o.l.).
✘ Bløtlegg ikke tekstiler med metall-låser eller impregnert med flammehæmmende produkter.
✘ Utsett ikke forbehandlede eller bløtlagte tekstiler for direkte sollys eller varme før vask eller før grundig skylling.
✘ Etter produktet er blandet til en krem skal blandingen ikke opbevares i en lukket beholder. Blandingen vil fortsætte med å avgi oksygen og beholderen kan opbygge trykk og kan dermed lække.

Vanish Crystal White Oxi Action inneholder natriumperkarbonat, natriumsilikat. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Vask hender grundig etter bruk. Benytt vernebriller. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/ lege ved ubehag. Beholdere oppbevares tørt på et kjølig sted. Dersom sensitiv hud anbefales bruk av hansker.

EA_3007287

Product Code: 5701092111029