Vanish Oxi Action Pulver

Produktfunksjoner

  • Fantastisk flekkfjerning første gang
  • Kraftig Oxi Action-formel
  • Uansett type flekk*
  • Kan brukes på vanlig tøy som bomull og polyester samt farget og hvitt tøy
  • Svanemerket

Tilgjengelig i: 1500g

Produktbeskrivelse

Vanish Oxi Action Powder-formel trenger gjennom og fjerner flekken første gang, uansett type flekk*. Fra dem du kan se klart – til de mer krevende som kan være mer skjult. Du velger hvordan du bruker flekkfjernerpulveret – vask i vaskemaskin, forbehandle eller bløtlegg tekstilene. Stol på Pink, og glem flekker!* alle typer flekker: farge, fett eller enzymbasert

> 30% oksygenbaserte blekemidler, < 5% anioniske tensider, < 5% nonioniske tensider, enzymer

✔ Følg altid vaskeinstruksene på tøyet.
✔ Test tøyet for fargeekthet på et skjult område. Skyl og la det tørke.
✔ Sett på lokket etter bruk og oppbevar kjølig og tørt.
✔ For best mulige resultat kan det være nødvendigt å gjenta deler av processen.
✘ Bruk ikke på ull, silke eller lær.
✘ Bruk ikke på behandlede overflater (tre, metaller o.l.).
✘ Bløtlegg ikke tekstiler med metall-låser eller impregnert med flammehæmmende produkter.
✘ Utsett ikke forbehandlede eller bløtlagte tekstiler for direkte sollys eller varme før vask eller før grundig skylling.
✘ Etter produktet er blandet til en krem skal blandingen ikke opbevares i en lukket beholder. Blandingen vil fortsætte med å avgi oksygen og beholderen kan opbygge trykk og kan dermed lække.

Vanish Oxi Action inneholder natriumperkarbonat. Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Vask hender grundig etter bruk. Benytt vernebriller. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. Beholdere oppbevares tørt på et kjølig sted. Dersom sensitiv hud anbefales bruk av hansker.

EA_3114618

Product Code: 5701092106605