Vanish White Gold Oxi Action Gel

Vanish White Gold Oxi Action Gel gjør hvitvasken mye hvitere etter bare én vask

Produktfunksjoner

  • Gjør hvitvasken hvitere etter bare én vask
  • Resultater på bare 30 sekunder

Produktbeskrivelse

Vårt beste produkt til hvitvasken. Denne formelen gjør at hvitvasken blir hvitere etter bare én vask. Den er så effektiv at den fjerner visse flekker på bare 30 sekunder! Du må forbehandle eller legge materialet i bløt for å oppnå det beste resultatet.

http://rbeuroinfo.com/

RÅD FOR BRUK: Følg alltid vaskeanvisningen på plagget eller vaskeetiketten. Sjekk for fargeekthet før bruk ved å teste et skjult område av stoffet. Skyll og la det tørke. Etter vask eller behandling av plagg med Vanish Gold, ikke tørk stoffet i nærheten av kilder til direkte varme eller direkte sollys. Bruk lunkent vann når du bruker Vanish til å forbehandle. For best resultat kan det være nødvendig å gjenta deler av prosessen. Må ikke brukes på klær som krever rens. Ikke hell produktet på metalldeler av plaggene (f.eks knapper, glidelåser). Ikke utsett forbehandlede eller tilsølte klær for direkte varmekilder eller sollys før du har vasket eller skylt stoffet grundig. Ikke la produktet tørke på klær (maks. 10 minutter kontakttid).
FORBEHANDLING: Dekk flekken. Gni flekken etter behov. Fyll doseringsbeholder i henhold til vaskeanvisningene og plasser i trommelen.
BLØTLEGGING: Etter bløtlegging vasker du som vanlig eller skyller grundig. For best resultat på flekker bør du gni før skylling.
VASK: Bland med vaskemiddelet du bruker. For tøffe og inntørkede flekker X 120 ml. For normale flekker X 60 ml. Plasser doseringsbeholderen på toppen av tøyet i maskinen. Doser vaskemiddel som normalt.

FARE: INNEHOLDER: Hydrogenperoksid, benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivasjon, natriumsalte og alhohol, C12-14, ethoxylert. Gir alvorlig øyeskade. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Benytt vernebriller. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONEN/lege. VED SVELGING: Kontakt GIFTINFORMASJONEN/lege ved ubehag. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

EA_3036798

Product Code: 5701092112675